NASZE REALIZACJE

 • Okres od 29.12.2021 r. do 26.03.2022 r.
  Miejsce (kraj i miejscowość): PL Szczuczyn;

Zleceniodawca – Zatrudniający (nazwa): Gmina Szczuczyn

Stanowisko (nazwa): Projektant – Konsultant Zamawiającego

Wykonane projekty/przedsięwzięcia i ich wartość:

 • 29.12.2021 do 28.01.2022 r. Opracowanie wielowariantowej koncepcji  „Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Szczuczynie”;
 • 01.2022 do 28.02.2022 r. Opracowanie PFU Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego jw. z modyfikacją w kwietniu 2022 r. Oczyszczalnia oparta o system reaktorów membranowych mikro filtracyjnych MBR z przepływem bezciśnieniowym. W ciągu gospodarki osadowej zastosowano technologię RSO Ludovit Żarnowsky, redukcja osadów w reaktorze zamkniętym natlenianym pozwalającą na utratę statusu odpadu na rzecz produktu nawozowego zagospodarowania osadów jako polepszacz do gleb.
 • 28.01.2022 do 26.03.2022 r. Opracowanie KIP Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia
 
 • Okres od 25.10.2021 do 31.12.2021 r.; Miejsce (kraj i miejscowość): PL Pruszków;

Zleceniodawca – Zatrudniający (nazwa): MPWiK w m.st. Warszawie Zakład Pruszków

Stanowisko (nazwa): Wykonawca

Wykonane projekty/przedsięwzięcia i ich wartość:

 • 25.10.2021 do 31.12.2021 r. „Opracowanie oceny stanu technicznego i koncepcji prac naprawczych dla Wydzielonej Komory Fermentacyjnej na terenie Zakładu „Pruszków” w zakresie branż: geotechnicznej, konstrukcyjno-budowlanej, technologicznej, elektrycznej, sterowania i AKPiA, obejmującym: Wydzieloną Komorę Fermentacyjną WKF Ob. nr 44, przyległe do komory WKF budowle : Kolumnę Odpieniającą 44A Klatkę schodową przy WKF Ob. 44B i Szyb windowy 44C; Wielkość oczyszczalni: 241 tys. RLM, przepustowość: 47 700 m3/d;
 • Okres od 15.10.2018 do 18.01.2019 r.; od 20.11.2015 do 29.06.2016 r. oraz od 25.08.2010 r. do 03 .11.2011 r.;
  Miejsce (kraj i miejscowość): PL Wodzisław Śląski;

Zleceniodawca – Zatrudniający (nazwa): PWiK Sp. z o.o. we Wodzisławiu Śląskim

Stanowisko (nazwa): Projektant – Konsultant Zamawiającego

Wykonane projekty/przedsięwzięcia i ich wartość:

 • 15.10.2018 do 18.01.2019 r. Opracowanie PFU Programu funkcjonalno-użytkowego  dla rozbudowy i modernizacja ciągu biologicznego oraz biogazowego oczyszczalni ścieków Karkoszka II wraz z nowym systemem sterowania i akpia, w ramach etapu i realizacji inwestycji pn. „Hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów ciągów mechanicznego i biologicznego oczyszczalni ścieków Karkoszka II”; 94 tys. RLM, 15 000 m3/d;
 • 20.11.2015 do 29.06.2016 r. Opracowanie PFU Programu funkcjonalno-użytkowego oraz uzyskanie Decyzji środowiskowej w zakresie modernizacji, remontu i przebudowy pod hermetyzację obiektów oczyszczalni ścieków Karkoszka II z dezodoryzacją ujętych gazów; 94 tys. RLM, 15 000 m3/d;
 • 25.08.2010 r. do 03 .11.2011 r. Wykonanie Koncepcji, PFU Programu Funkcjonalno-użytkowego, Opisu Przedmiotu Zamówienia, Ustalenie wartości przedmiotu zamówienia i opracowanie tabeli elementów scalonych, uzyskanie Decyzji środowiskowej dla Projektu UE pn. „Ochrona wód dorzecza górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim” dla zadań inwestycyjnych pt.:

 

 • Rozbudowa ciągu ściekowego Oczyszczalni Ścieków Karkoszka II  94 tys. RLM, 15 000 m3/d; 6500 m3osadu/d Etap I; ok. 4 mln EUR; Inwestycja zrealizowana do 2014 r.
 • Budowa Suszarni osadów na Oczyszczalni Ścieków Karkoszka II  94 tys. RLM, 15 000 m3/d; 11.200 m3osadu/r Etap II; ok. 6 mln EUR;
 • Okres od 19.06.2018 r. do 31.08.2018 r.
  Miejsce (kraj i miejscowość): Mazowiecki Port Lotniczy MPL Warszawa-Modlin;

Zleceniodawca – Zatrudniający (nazwa): Biuro Paweł Rusinowski Ostrołęka, Architektura „KWADRATURA” Sp. z o.o. W-wa, mgr inż. arch. Agnieszka Bojdecka, mgr inż. arch. Barbara Śliwowska; Konstrukcja mgr inż. Tomasz Walczak / Zamawiający MPL Warszawa Modlin Sp. z o.o.

Stanowisko (nazwa): Główny Projektant – Kierownik Projektu.

Wykonane projekty/przedsięwzięcia i ich wartość:

 • Opracowanie wariantowej koncepcji  Wieży Kontroli Lotów dla MPL Warszawa-Modlin;
 • Projekt budowlany „BUDOWA WIEŻY KONTROLI LOTÓW (TWR) NA TERENIE MPL WARSZAWA MODLIN SP. Z O.O.”

 

 • Okres od 20.12.2017 r. do 30 .05.2018 r
  Miejsce (kraj i miejscowość): PL Kozienice;

Zleceniodawca – Zatrudniający (nazwa): Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

Stanowisko (nazwa): Główny Projektant – Kierownik Projektu.

Wykonane projekty/przedsięwzięcia i ich wartość:

 • Opracowanie wielowariantowej koncepcji Stacji Odwadniania Osadów Komunalnych 
 • Opracowanie wielobranżowego Projektu Budowlano-Wykonawczego na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Kozienicach, z ustaleniem wartości przedmiotu zamówienia i opracowaniem ZZK zbiorczego zestawienia kosztów;
 • Złożenie wniosku o wydanie Decyzji Pozwolenia na Budowę z uzyskaniem decyzji nr 241/2018 z dn. 13.06.2018 r.
 • Sprawowanie branżowego nadzoru projektowego oraz Kierowanie Projektem realizacji zadania inwestycyjnego.

W ramach umowy z 20.12.2017 r. na Opracowanie wielowariantowej koncepcji  Stacji Odwadniania Osadów Komunalnych  SOHO wraz z dokumentacja projektową na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Kozienicach”, 45 tys. RLM 4 000 m3/d; rozbudowa do 136 m3osadu/d, ~330 kg s.m./h  22 m3/h, koszt budowy ok. 2,1 mln zł 0,5 mln EUR. Obiekt wykonywany w okresie od 04.10.2018 z przewidywanym zakończeniem do 20.05.2019.

 • Okres od 20.12.2017 r. do 30.05.2018 r.
  Miejsce (kraj i miejscowość): PL Gardeja;

Zleceniodawca – Zatrudniający (nazwa): PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

Stanowisko (nazwa): Inspektor nadzoru koordynator.

Wykonane projekty/przedsięwzięcia i ich wartość:

 • Sprawowanie funkcji Inspektora nadzoru jako Technolog i koordynator wszystkich branż w 3 os. zespole ze specjalistami branżowymi od konstrukcji, elektryki i AKPiA inwestycji  p.n.: „ Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w GARDEI gm. Gardeja”, rozbudowa do 900 m3/d, RLM 8 000; wartość inwestycji ok. 9,2 mln zł, 2,2 mln EUR, budowa w okresie  od 24.05.2017 do 27.08.2018;

 

 
 

 • Okres od 20.12.2012 r. do 15.07.2014 r.
  Miejsce (kraj i miejscowość): PL Mińsk Mazowiecki;

Zleceniodawca – Zatrudniający (nazwa): PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

Stanowisko (nazwa): Projektant – Konsultant Zamawiającego

Wykonane projekty/przedsięwzięcia i ich wartość:

 • PFU Program Funkcjonalno-Użytkowy z Opisem Przedmiotu Zamówienia, Ustaleniem wartości przedmiotu zamówienia i opracowaniem ZZK zbiorczego zestawienia kosztów, uzyskanie Decyzji środowiskowej dla zadania inwestycyjnego pt.: „ Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej wraz z ciągiem mechanicznym i biologicznym na Oczyszczalni Ścieków w Miśku Mazowieckim”, rozbudowa do 83 tys. RLM 12 000 m3/d; 6500 m3osadu/d, ok. 11 mln EUR, wykonany w okresie od 05.05.2014 do 15.07.2014;
 • Okres od 01.09.2012 r. do 15.07.2014 r.
  Miejsce (kraj i miejscowość): PL Mińsk Mazowiecki;

Zleceniodawca – Zatrudniający (nazwa): PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

Stanowisko (nazwa): Projektant – Konsultant Zamawiającego

Wykonane projekty/przedsięwzięcia i ich wartość:

 • PFU Program Funkcjonalno-Użytkowy z Opisem Przedmiotu Zamówienia, Ustaleniem wartości przedmiotu zamówienia i opracowaniem ZZK zbiorczego zestawienia kosztów, uzyskanie Decyzji środowiskowej dla zadania inwestycyjnego pt.: „ Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej wraz z ciągiem mechanicznym i biologicznym na Oczyszczalni Ścieków w Miśku Mazowieckim”, rozbudowa do 83 tys. RLM 12 000 m3/d; 6500 m3osadu/d, ok. 11 mln EUR, wykonany w okresie od 05.05.2014 do 15.07.2014;
 • Wielobranżowy Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ciągu ściekowego biologicznego oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim, 73 tys. RLM 11 500 m3/d, ok. 2,5 mln EUR, wykonany w okresie od 22.05.2013 do 30.11.2013;
 • Koncepcja rozbudowy ciągu technologicznego z analizą pracy oczyszczalni ścieków oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim, 73 tys. RLM, 11 500 m3/d, wykonana w okresie  od 01.09 do 30.10.2012;
 • faza zakończonej przebudowy ciągu biologicznego (modyfikacja A2O Grundland/Żarnovsky) listopad 2014 r.
 • Wielobranżowy Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ciągu ściekowego biologicznego oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim, 73 tys. RLM 11 500 m3/d, ok. 2,5 mln EUR, wykonany w okresie od 22.05.2013 do 30.11.2013;
 • Koncepcja rozbudowy ciągu technologicznego z analizą pracy oczyszczalni ścieków oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim, 73 tys. RLM, 11 500 m3/d, wykonana w okresie  od 01.09 do 30.10.2012;
 • Okres od 06.10.2013 r. do 17.07.2014 r.
  Miejsce (kraj i miejscowość): PL Siedlce;

Zleceniodawca – Zatrudniający (nazwa): „Zakład Utylizacji  Odpadów” Sp. z o.o. w Siedlcach – umowa na czas określony.

Stanowisko (nazwa): Prezes Zarządu

Wykonane projekty/przedsięwzięcia i ich wartość:

Zarządzanie przedsiębiorstwem RIPOK, przygotowanie inwestycji, planowanie modernizacji sortowni 50000 Mg/r oraz budowy kompostowni odpadów MBP.

 • Wykonanie PFU Programów Funkcjonalno-Użytkowych, Opisów Przedmiotu Zamówienia, Ustalenie wartości przedmiotu zamówienia i opracowanie tabeli elementów scalonych dla Projektów finansowanych ze środków UE(64%), dla:
 • Modernizacji instalacji sortowniczej z przepustowości 160 Mg/d do przepustowość 200 Mg/d ok. 50.000 Mg/r, koszt zadania inwestycyjnego 4,25 mln zł;
 • Budowy instalacji MBP 80 Mg/d ok. 18.000 Mg/r – intensywnej biostabilizacji odpadów, koszt zadania inwestycyjnego 8,5 mln zł;
 • Budowy dróg dojazdowych do sortowni i na czaszę wysypiska, placów manewrowych oraz wiaty magazynowej na wyselekcjonowane surowce wtórne, koszt zadania inwestycyjnego 1,25 mln zł;

Pliki w formacie Acrobat Reader (.pdf) ZUO Sedlce rysunek model  ZUO Sedlce rysunek przekroje model

 •  Okres od 25.08.2010 r. do 03.11.2011 r.
  Miejsce (kraj i miejscowość): PL Tuchów;

Zleceniodawca – Zatrudniający (nazwa): Spółka Komunalna Dorzecze Białej Sp. z o.o.

Stanowisko (nazwa): Inżynier – Konsultant Zamawiającego

Wykonane projekty/przedsięwzięcia i ich wartość: wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego, Opisu Przedmiotu Zamówienia, Ustalenie wartości przedmiotu zamówienia i opracowanie tabeli elementów scalonych dla Projektu UE pn.
„ Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pod numerem POIS.01.01-00-00-070/08:

 • Oczyszczalni Ścieków w Tuchowie 6 tys. RLM 3600 m3/d; Kontrakt nr I;
  7 mln EUR;
 • Stacji Uzdatniania Wody w Lubaszowej gm. Tuchów 6000 m3/d z nowoczesnym ciągiem koagulacji, stabilizacji z ozonowaniem i filtrami węglowymi ; Kontrakt nr II; 4 mln EUR;
 • Oczyszczalni Ścieków w Cieżkowicach  3 tys. RLM 600 m3/d; Kontrakt nr XIII; 0,5 mln EUR;
 • Oczyszczalni Ścieków w Bogoniowicach  1 tys. RLM 100 m3/d; Kontrakt nr XIV; 0,3 mln EUR;
 • Stacji Uzdatniania Wody w Ciężkowicach 700 m3/d z nowoczesnym ciągiem ozonowania wstępnego wody (rozwiązanie ogranicza płukanie filtrów o 50%); Kontrakt nr XV Etap I i II; 0,35  mln EUR;
 • Okres od 02.12.2008 r. do 21.01.2011 r.
  Miejsce (kraj i miejscowość): PL Tarnowskie Góry;

Zleceniodawca – Zatrudniający (nazwa): Wykonawca Control Process S.A. Tarnów

Stanowisko (nazwa): Gł. Projektant, Koordynator Nadzoru Autorskiego

Wykonane projekty/przedsięwzięcia i ich wartość: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz  nadzór autorski nad kompleksową realizacją budowy, oczyszczalni ścieków w:

 • Tarnowskich Górach 26 tys. RLM 5 tys.  m3/d; Kontrakt UE „Gospodarka wodno ściekowa” Nr. CC1 2007/PL/161/C/PR/003 kwota kontraktu 11 mln EUR;
 • Okres od 30.11.2008 r. do 31.03.2010 r.
  Miejsce (kraj i miejscowość): PL Żyrardów; Grodzisk Mazowiecki.

Zleceniodawca – Zatrudniający (nazwa): Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD W-wa

Stanowisko (nazwa): Koordynator Nadzoru Autorskiego Gł. Projektant

Wykonane projekty/przedsięwzięcia i ich wartość: nadzór autorski nad kompleksową realizacją przebudowy, rozbudowy, modernizacji i rozruchu oczyszczalni ścieków w:

 • Żyrardowie 160 tys. RLM 18 tys. m3/d; Kontrakt UE „Gospodarka wodno- ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie” Nr. CC1 2005/PL/16/C/PE/002 kwota kontraktu 22 mln EUR;
 • Grodzisku Maz. część ściekowa 135 tys. RLM 10,5 tys.  m3/d; Kontrakt UE „Gospodarka wodno ściekowa w Grodzisku Maz.” Nr. CC1 2004/PL/16/C/PE/007-02 kwota kontraktu 24 mln EUR;
 • Okres od 16.11.2007 r. do 30.11.2008 r.
  Miejsce (kraj i miejscowość): PL Siedlce

Zleceniodawca-Zatrudniający (nazwa): Prezydent Miasta Siedlce

Stanowisko (nazwa): Inżynier Konsultant Zamawiającego

Wykonane projekty/przedsięwzięcia i ich wartość: koncepcja, sporządzenie PFU, nadzór nad realizacją projektu i wykonaniem systemu „małej retencji”, kolektora deszczowego „ulgi” 5000 l/s oraz zbiornika retencyjnego wraz z pracami melioracyjnymi, składającego się z obiektów : komory rozdzielczej KOM 1 na przewodzie DN1800 z odejściem DN1600 o wymiarach w świetle 3,5 x 3 x 3 m;1170 m przewodu grawitacyjnego DN 1600 1552 m, w tym 2x po 276 m przewodu grawitacyjnego DN 1200; poziomych separatorów zawiesin i ropopochodnych DN 2900 L 17 m; zbiornika retencyjnego V 2500 m3 z wylotem uspokajającym wpływ; osłony środowiskowej i otuliny zbiornika w postaci plantacji wierzby energetycznej F 8500 m3; nadbudowy o ok. 0,8 m grobli rowu R 34 na odcinku 340 m (1+900÷2+290) dla oddzielenia terenu zalewowego, wykonanych w ramach Kontraktu „ żółty FIDIC” na zaprojektowanie,  wybudowanie i przekazanie do eksploatacji , kwota wykonanej inwestycji 11 mln zł.

 • Okres od 16.04.2007 r. do 30.11.2008 r.
  Miejsce (kraj i miejscowość): PL Karczew

Zleceniodawca-Zatrudniający (nazwa): Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 1 06-480 Karczew

Stanowisko (nazwa): Inspektor Nadzoru

Wykonane projekty/przedsięwzięcia i ich wartość: nadzór inwestorski nad kompleksową realizacją przewodów przesyłowych i osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z uzbrojeniem zaopatrującej osiedle Ługi I i Ługi II łącznie 16km sieci ciepłowniczej z systemem GIS.

Zapraszamy do współpracy, zadzwoń! tel. 501-832-766 lub napisz: andrzej@grundland.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 A.GRUNDLAND Andrzej Grundland • Wykonanie serwisu NET-KOMP.IT